Opći uvjeti poslovanja

I. OPĆE ODREDBE

Ovi su opći uvjeti sastavni dio ugovora koji sklapaju Oskar Travel d.o.o. (u nastavku Oskar Travel), odnosno u njeno ime ovlaštena agencija, i putnik koji se prijavljuje za određeno putovanje u organizaciji Oskar Travel. U slučaju da je pojedina odredba u programu uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu.

U slučaju telefonske prodaje, odnosno prodaje preko interneta smatra se da je putnik prihvatio odredbe ovih općih uvjeta onda kada je telefonom odnosno preko interneta naručio putovanje. S odredbama općih uvjeta putnik se može upoznati na internetskoj stranici http://www.agencija-oskar.hr gdje su posebno označeni i opće dostupni.

Naručitelj odnosno putnik je svaka osoba koja je napravila valjanu rezervaciju ili kupila/platila putovanje.

Ovi opći uvjeti ne vrijede za kupnju avionskih karata te prodaju aranžmana u organizaciji drugih ponuđača turističkih aranžmana gdje Oskar Travel nastupa kao posrednik, pa putnika obvezuju opći uvjeti organizatora odnosno avionskog prijevoznika te međunarodno zakonodavstvo na tom području. Ti opći uvjeti ne vrijede za uvjete zdravstvenog osiguranja s asistencijom u inozemstvu (ukoliko je uključeno u cijenu putovanja), gdje Oskar Travel nastupa kao posrednik i vrijede opći uvjeti osiguravajuće kuće.

II. PRIJAVA I UGOVOR

Za objavljeno putovanje u organizaciji Oskar Travel putnik se može u prijaviti u Oskar Travel ili bilo kojoj ovlaštenoj agenciji. Program putovanja vrijedi kao ponuda. Na osnovi ponude putnik se pismeno ili usmeno prijavljuje za odgovarajuće putovanje. Pri prijavi putnik preuzima dokument Oskar Travel (račun/ugovor o putovanju) iz kojega su vidljivi svi podaci o naručenom putovanju i dodatnim uslugama kao i raspored plaćanja te mogući ostali dogovori. Putnik je dužan pregledati dokument te ga u slučaju bilo kakvog nesuglasja ili pogreške reklamirati u roku od tri (3) dana nakon izdavanja računa. Ugovor se smatra sklopljenim s plaćanjem prvog obroka računa (akontacija). Putnik je dužan navesti sve podatke i predočiti dokumente koje program putovanja zahtijeva te obaviti plaćanje u skladu s odredbama iz točke IV. ovih općih uvjeta. U slučaju da putnik pri prijavi ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka.

Putnikova prijava je obvezujuća. Od nje može odustati samo u skladu s odredbama o otkazivanju putovanja od strane putnika (točka IX. Općih uvjeta). Obvezujućom se prijavom, uz plaćeni 1. obrok računa, smatra i svaka prijava ili narudžba predana u pismenom ili usmenom obliku koja sadrži ime i prezime putnika te ostalih sudionika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog instrumenta plaćanja, plaćanje ili djelomično plaćanje cijene putovanja ili drugu konkludentnu radnju koja ukazuje na to da je putnik predao obvezujuću prijavu.

Gore navedeni uvjeti ne vrijede za putovanja što ih Oskar Travel organizira za tzv. zatvorene grupe, odnosno prema narudžbi (individualne ponude). U tom slučaju program putovanja smatra se ponudom, a na osnovi ponude putnik se pismeno prijavljuje na odgovarajuće putovanje ispunjavanjem prijavnice koja je posebno izrađena na osnovi uvjeta iz programa, odnosno kakvom drugom pismenom potvrdom. Ispunjavanjem prijavnice odnosno predočenjem osobnih podataka putnika smatra se da je ugovor sklopljen te je putnik pri mogućem otkazivanju putovanja dužan podmiriti sve troškove u skladu s odredbama o otkazivanju putovanja od strane putnika (točka IX. općih ugovora).

Oskar Travel je u skladu s ugovorom putniku dužan nuditi usluge koje imaju sadržaj i karakteristike kao što je navedeno u ugovoru odnosno programu putovanja te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Informacije koje putnik dobiva na prijavnom mjestu ne obvezuju Oskar Travel više od navedenog u ugovoru/programu ili ponudi. U slučaju dvojbe važećim se uvijek smatra: pismena ponuda, račun ili ugovor o putovanju, pisana informacija ili pisano objašnjenje

Putnik je dužan brinuti da sam osobno, njegovi osobni dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete propisane pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim upravnim propisima. Oskar Travel ima pravo odbiti prijavu putnika za kojeg može unaprijed opravdano pretpostavljati da te uvjete ne ispunjava, odnosno ne bi mogao ispunjavati tijekom putovanja.

III. REGISTRACIJA I JAMSTVO

Oskar Travel za svoje usluge naručitelju naplaćuje standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ponude pri prodaji turističkih aranžmana u visini od 120 HRK za rezervaciju, odnosno u polovičnoj visini za jednodnevne izlete. U slučaju složenijih ponuda po želji za individualna putovanja, Oskar Travel putniku može naplatiti 160 HRK u obliku jamstva za izradu ponude. U slučaju da putnik ne prihvati ponudu, jamstvo se ne vraća. 

IV. PLAĆANJE

Danom plaćanja smatra se dan kada putnik u Oskar Travel ili kod ovlaštene agencije izvrši uplatu, odnosno kada Oskar Travel uplatu primi na transakcijski račun. Pri prijavi putnik plaća 30% cijene putovanja. Preostali dio plaća najmanje 10 dana prije početka putovanja ako na dokumentu Oskar Travel (ugovor, račun) nije drugačije određeno. Pravovremeno plaćanje znači potvrđenu rezervaciju. Ako putnik ne plati u dogovorenom roku, to znači otkazivanje putovanja te se logično primjenjuju odredbe o otkazivanju putovanja od strane putnika iz točke IX. ovih Općih ugovora.

Putnik se obvezuje uplatiti razliku koja bi mogla nastati na izdanom dokumentu Oskar Travel zbog moguće računske pogreške, a Oskar Travel obvezuje se putniku vratiti eventualno previše naplaćeni iznos koji proizlazi iz računske pogreške. Ova obveza vrijedi do isteka poslovne godine.

Oskar Travel u programu može odrediti da putnik određene usluge, koje će biti obavljene na licu mjesta, plaća njezinu predstavniku (“obvezna doplata na licu mjesta”). U tom slučaju Oskar Travel ne nastupa kao organizator niti kao posrednik, već samo kao informator. U tom slučaju putnik ostvaruje sve reklamacijske zahtjeve isključivo kod izvođača usluge na licu mjesta.

Kada za putnika putovanje rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe ove točke logično vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

V. CIJENE

Cijene putovanja određene su programom putovanja te vrijede od dana objave programa do promjene. U cijenu su uračunate usluge, navedene u programu putovanja. Za putnika vrijedi cijena na dan sklapanja ugovora/izdavanja računa.

U skladu s važećim zakonodavstvom Oskar Travel može promijeniti tu cijenu i nakon sklapanja ugovora i to zbog većih promjena u deviznom tečaju ili promjena u tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. U slučaju promjene cijene s tog naslova, Oskar Travel najkasnije 20 (dvadeset) dana prije odlaska o tome pismeno obavještava putnika odnosno ovlaštenu turističku agenciju koja je napravila rezervaciju, te izdaje dodatni dokument (račun) koji je putnik dužan platiti prije odlaska.

Promjena cijene s naslova tečajnih razlika obračunava se kao razlika vrijednosti onog dijela troškova koji su izraženi/obračunavani u stranoj valuti, obračunato prema tečaju (1) strane valute na dan pripreme putovanja (planirana cijena po ponudi) te (2) na dan pripreme obavijesti o promjeni cijene (obično 20 – 23 dana prije odlaska). Za preračunavanje se koristi tečaj HNB-a.

Ako povećanje dogovorene cijene prelazi deset posto cijene putovanja, potrošač može odustati od ugovora bez naknade štete. U tom će slučaju Oskar Travel putniku vratiti uplaćeni iznos.

Oskar Travel i u programu putovanja isto tako određuje osnovnu cijenu pri određenom broju putnika koja se može mijenjati ako se za putovanje prijavi manji broj putnika. Oskar Travel u programu može navesti tu dodatnu cijenu (u obliku “obvezne doplate u slučaju manjeg broja putnika”). Pri prijavi Oskar Travel putniku naplaćuje osnovnu cijenu putovanja. U slučaju da nastupe uvjeti za promjenu cijene s gornjeg naslova, putnik ne može odustati od ugovora budući da je s njim bio upoznat pri prijavi.

VI. ARANŽMANI KOD KOJIH OSKAR TRAVEL NIJE ORGANIZATOR PUTOVANJA

U slučaju da Oskar Travel nije organizator putovanja, nastupa u ulozi informatora. U tom slučaju informacije primljene od organizatora putovanja prenosi putniku te mu pomaže pri prijavi za putovanje. Uvjeti prijave, plaćanja i moguća otkazivanja putovanja u skladu su s važećim uvjetima organizatora putovanja. Na dokumentu Oskar Travel mora biti naveden organizator putovanja. Smatra se da Oskar Travel aranžmane tog tipa prodaje u tuđe ime i za tuđi račun. Moguće reklamacije putnik uređuje s organizatorom putovanja.

VII. POSEBNE USLUGE

Posebne usluge su one usluge koje u pravilu nisu uključene u cijenu putovanja (jednokrevetna soba, posebna prehrana, druge doplate po želji …) ili je za njih u programu predviđena doplata (vize, druge doplate i sl.), zbog čega ih putnik plaća posebno, osim ako u programu nije drugačije određeno.

U slučaju da su uz samo putovanje objavljene posebne usluge, putnik iznosi želju za tim uslugama pri prijavi, a doplaćuje ih uz cijenu putovanja. Objavljene cijene posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i plaćanja tih usluga uz prijavu za putovanje. Za vrijeme samog putovanja putnik doplaćuje posebne usluge vođi puta ili predstavniku Oskar Travel u mjestu gdje se usluga obavlja, u odgovarajućoj valuti, ako je tijekom putovanja tu uslugu još moguće naručiti, prema cijeni važećoj na licu mjesta.

U slučaju pojedinačne prijave za putovanje putnik može Oskar Travel prepustiti da se potrudi pronaći mu suputnika s kojim će dijeliti sobu, odnosno koji je spreman s njime dijeliti sobu. Bez obzira na spomenuto, pojedinačno prijavljen putnik pri prijavi mora doplatiti za jednokrevetnu sobu. U slučaju da se pojedinačno prijavljenom putniku pronađe suputnik, putniku se nakon putovanja vraća doplata za jednokrevetnu sobu. U slučaju da se za putovanje prijave dvoje koji su zajedno u sobi, a prije putovanja jedan od njih otkaže putovanje, drugi mora doplatiti za jednokrevetnu sobu ako ne može pronaći drugog suputnika.

VIII. OSIGURANJA I NAKNADA ZA OTKAZIVANJE PUTOVANJA (ODSTUPNINA)

Prilikom rezervacije aranžmana agencije Oskar Travel putniku će biti ponuđena mogućnost putnog osiguranja koje se može sastojati od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od gubitka i oštećenja prtljage, osiguranja otkaza putovanja te osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju zahtjeva putnika za navedenim osiguranjima ista se mogu dogovoriti u agenciji Oskar Travel ili direktno u nekoj od osiguravajućih kuća. U slučaju ugovaranja osiguranja u agenciji Oskar Travel, agencija sudjeluje kao posrednik. Preporučujemo uplatu zdravstvenog osiguranja za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu i osiguranje otkaza putovanja, ako ista nisu uključena u cijenu aranžmana.

Putnik se pri prijavi može odlučiti i za uplatu naknade za odustajanje (odstupnina). Ona iznosi 5% cijene putovanja te se obračunava za svakog putnika na rezervaciji. Programom se može posebno odrediti drugačija visina naknade za odustajanje, odnosno da naknada za odustajanje nije moguća.

Sporazum o naknadi za odustajanje vrijedi u slučaju vojnog poziva, bolesti i smrti u užoj obitelji (putnik, bračni drug, roditelji, djeca) te se može ostvariti samo uz predočenje odgovarajuće potvrde. Na osnovi potvrde putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa putovanja (bez naknade za odustajanje). Bez obzira na plaćenu naknadu za odustajanje, Oskar Travel u slučaju takvog otkazivanja putovanja od strane putnika ima pravo i na naknadu administrativnih troškova koji iznose 120 HRK po prijavi. Isto tako putnik nema pravo na naknadu troškova za dobivanje vize. U slučaju da je putnik uplatio naknadu za odustajanje, no putovanje otkaže zbog drugih razloga, visina se naknade troškova otkazivanja obračunava u skladu s točkom IX. Općih uvjeta, a putnik nema pravo ni na naknadu administrativnih troškova, troškova dobivanja vize te naknadu za odustajanje.

Ako putnik ne otkaže putovanje prije odlaska, nema pravo ostvariti povrat uplate na osnovi plaćene naknade za odustajanje. Smatra se i da je putnik odustao od ugovora kada ga prijevoznik ne prihvati za prijevoz (avionski, brodski, autobusni i slično) iz bilo kojih razloga koji mogu biti sigurnosne ili regulativne prirode, bez obzira na to je li se to dogodilo tijekom putovanja ili prije početka putovanja. U takvom je slučaju putnik odgovoran za svu prouzročenu štetu i ne može ostvariti nikakve povrate na osnovi plaćene naknade za odustajanje.

U slučaju da putnik otkaže putovanje, odnosno odustane od ugovora zbog dokumentirane više sile koju nije mogao predvidjeti ili je izbjeći u trenutku prije potpisa ugovora o putovanju te uza se o tome ima odgovarajuće valjane službene dokumente, a nije položio naknadu za odustajanje, Oskar Travel ima pravo na naknadu svih svojih već nastalih troškova kao i svih onih koji s otkazivanjem putovanja nastanu. Oskar Travel razliku vraća putniku.

Zahtjev za ostvarivanje naknade za odustajanje nije moguće ostvariti nakon početka putovanja kao ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja.

IX. PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo tražiti promjenu ugovora (npr. promjena imena, dodatne usluge, promjena smještaja i sl.) nakon njegova sklapanja, a Oskar Travel dužna je provjeriti je li to uopće moguće. U slučaju promjene ugovora na zahtjev putnika Oskar Travel putniku može naplatiti administrativne troškove u visini od 160 HRK za promjenu ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. U slučaju da s promjenom nastanu dodatni troškovi (npr. promjena avionske karte), Oskar Travel naplaćuje i naknadu istih.

Putnik ima pravo na otkazivanje putovanja i to u poslovnici u kojoj se je prijavio ili izravno na prijavnom mjestu Oskar Travel. U slučaju kada putnik otkaže putovanje, Oskar Travel ima pravo na naknadu troškova zbog otkazivanja putovanja. Ako putnik otkaže putovanje prije sklapanja ugovora, Oskar Travel može tražiti naknadu administrativnih troškova rezervacije u visini od 120 HRK. Visina naknade troškova otkazivanja aranžmana ovisi o vremenu unutar kojeg je putnik podnio otkaz, odnosno na drugi način otkazao putovanje.

Ako u programu nije drugačije navedeno, vrijede ispod napisani uvjeti otkaza:

  • otkaz do 45 dana prije odlaska, 20% cijene aranžmana

  • otkaz od 44 do 30 dana prije odlaska, 30 % cijene aranžmana

  • otkaz od 29 do 22 dana prije odlaska, 50% cijene aranžmana

  • otkaz od 21 do 15 dana prije odlaska, 80% cijene aranžmana

  • otkaz kasnije od 15 dana prije odlaska , 100% cijene aranžmana

Otkazivanje na dan odlaska ili nesudjelovanje bez otkaza (no show) 100% cijene putovanja.

Bez obzira na gore određene troškove otkazivanja isti mogu biti i viši kada to uvjetuju uvjeti organiziranja putovanja, dakle koje Oskar Travel diktiraju važeći uvjeti prodaje i/ili ih uvjetuju poslovni partneri.

Bez obzira na gore određene troškove, troškovi otkazivanja mogu biti i drugačiji ako tako piše u programu putovanja ili ugovoru.

Pri otkazivanju putovanja prije odlaska putnik mora napisati pismeni otkaz, odnosno potpisati otkazni dokument koji mu na potpis ponudi Oskar Travel. U slučaju da odbije potpis tog dokumenta, smatra se da putovanje nije otkazao.

Za vrijeme putovanja putnik može prekinuti putovanje na svoj zahtjev. Ako putnik prekine putovanje tijekom njegova trajanja, pri povratku nema pravo na naknadu troškova ili kupovine – djelomično niti u cijelosti. Ako putnik tijekom putovanja prema svojoj želji promijeni program, odnosno ne putuje po programu koji je sastavni dio ugovora s Oskar Travel, smatra se da je odustao od ugovora tijekom putovanja. U tom je slučaju putnik odgovoran za troškove i štetu koju je time prouzročio. U slučaju promjene programa na vlastitu želju ili zbog više sile, bez da za to postoje razlozi Oskar Travel zbog nepravilno izvršene usluge, putnik nema pravo tražiti nikakvu odštetu ili smanjenje cijene.

Oskar Travel odnosno ovlaštena osoba bilo kada prije putovanja ili na dan odlaska može odbiti osobu kada procijeni da bi putnik mogao ugroziti zdravlje ili imovinu sebe ili drugih, odnosno koji je pri odlasku očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih tvari. U tom slučaju Oskar Travel postupa prema odredbama o otkazivanju od strane putnika.

Oskar Travel ima pravo i za vrijeme putovanja od putnika tražiti da prekine zajedničko putovanje s grupom ako se sam ne pobrine za to da on osobno, njegovi osobni dokumenti i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete propisane pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima ili ako je očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih tvari ili ako se neprimjereno ponaša prema drugim suputnicima te grupa zahtjeva njegovo isključenje. U tom slučaju Oskar Travel postupa prema odredbama o otkazivanju od strane putnika. Oskar Travel naplatit će svu štetu koju bi na putu, odnosno za vrijeme izvođenja programa putnik svojim neodgovarajućim ponašanjem prouzrokovao.

Visina troška otkazivanja putovanja u slučaju da Oskar Travel nije organizator putovanja određena je općim uvjetima ili drugim aktom organizatora.

X. PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Oskar Travel zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 7 (sedam) dana prije predviđenog odlaska ako se za putovanje ne prijavi minimalni potreban – navedeno u programu – broj putnika. U slučajevima kada Oskar Travel izričito pismeno jamči odlazak, ne može otkazati putovanje, osim ako se prijavi manji broj putnika od onoga minimalno predviđenog programom.

Oskar Travel zadržava pravo na potpuno ili djelomično odustajanje od ugovora ako prije izvođenja ili za vrijeme izvođenja programa nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće očekivati, ukloniti ili ih izbjeći, a za Oskar Travel one predstavljaju utemeljeni razlog zbog kojeg ne bi sklopila ugovor kada bi te okolnosti postojale i pri sklapanju ugovora.

Oskar Travel može otkazati ugovor, odnosno odustati od ugovora i tražiti naknadu štete od putnika koji izravno krši odredbe ugovora koji je s njom sklopio, prije svega ako se utvrdi da je putnik namjerno dao pogrešne podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno ako je za vrijeme putovanja došlo do promjena, a putnik o tome nije izvijestio Oskar Travel.

Oskar Travel zadržava pravo (i ne odgovara) za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje putovanja zbog promjene avionskog voznog reda ili nastupanja više sile kao i pravo na promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesiguran položaj u zemlji u kojoj je program organiziran, prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje Oskar Travel ne može utjecati), bez posebne odštete i prema važećim propisima u putničkom prometu.

Odgovornost Oskar Travel ograničena je jedino na neizvođenje određenog dijela programa, u dijelu koji znači odgovarajuće materijalne troškove. Oskar Travel ne odgovara za nematerijalnu štetu koja bi mogla nastati s naslova kašnjenja, otkazivanja ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. Oskar Travel ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupanja bilo kakve više sile tijekom putovanja. U tim slučajevima putnicima može osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti i/ili drugi objekt jednake ili više kategorije.

U slučaju da Oskar Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana, no nema pravo na povrat troškova za vizu ili troškova cijepljenja, a što je bilo zahtijevano programom. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Oskar Travel odmah obavještava putnika.

XI. PUTNI DOKUMENTI

Putnik mora imati važeću putovnicu ili drugi važeći odgovarajući dokument s kojim može ući u pojedinu državu. Putnik je dužan paziti na sve odredbe koje se tiču valjanosti putnog dokumenta. Valjanost dokumenta uvažava se na ZADNJI dan putovanja! Oskar Travel ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja putnik s tog naslova.

Putnik je dužan dobiti vize koje su potrebne za te države. Ako putnik tu obvezu ne ispuni, Oskar Travel postupat će prema odredbama o otkazivanju putovanja od strane putnika. U slučaju da Oskar Travel nabavlja vizu za putnika, ista ne jamči uspješnost njezina dobivanja. Troškove dobivanja vize Oskar Travel ne vraća putniku. U slučaju da se ne dopusti ulazak u državu ili drugih prepreka, sve troškove putnik snosi sam. Smatra se da putnik sam nabavlja vizu ako Oskar Travel ne dostavi sve potrebne dokumente u propisanom roku, bez obzira na to je li putnik Oskar Travel već platio za dobivanje tih dokumenata.

Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (avionski, brodski, autobusni …) putnik je dužan uz prijavu dostaviti sve potrebne podatke o svim sudionicima putovanja koje prijavljuje. Podaci se u potpunosti moraju podudarati s podacima u službenim dokumentima koje su sudionici putovanja u skladu s propisima o prelasku državne granice i odgovarajućim stranim zakonodavnim aktima dužni nositi sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekidanje putovanja, za sve troškove nastale sudionicima putovanja odgovara jedino putnik sam.

Ako putnik tijekom putovanja izgubi dokumente ili su mu isti ukradeni, a nužno su potrebni za nastavak putovanja ili za povratak u domovinu, putnik nove pribavlja o vlastitom trošku. U slučaju da putnik zbog gubitka ili krađe dokumenata mora prekinuti putovanje, nema pravo ni na kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrat troškova.

XII. OBAVIJESTI PRIJE ODLASKA PUTOVANJA

Putnik dobiva konačnu obavijest najkasnije 5 (pet) dana prije odlaska. Štetu koja bi nastala kada bi putnik dao nepotpunu ili neispravnu adresu u svrhu ispunjavanja računa i posljedično obavještavanja o putovanju, snosi putnik. U slučaju da putnik u navedenom roku ne primi obavijest, dužan je sam se javiti na svom prijavnom mjestu te je zahtijevati. Reklamacije s naslova neprimljene pošte Oskar Travel neće uvažavati.

XIII. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obaviti cijepljenja koja su potrebna za državu u koju se putuje. U slučaju da su u programu putovanja navedena, odnosno tražena određena cijepljenja, svaki putnik sam mora pribaviti međunarodnu potvrdu – žutu knjižicu s upisanim obavljenim cijepljenjima. Oskar Travel ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog njegova nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi kao ni za troškove s tim u vezi.

XIV. PRTLJAGA

Oskar Travel ne odgovara za prijevoz, krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) te prijevoznih sredstava (aviona, autobusa, brodova i sl.). Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage putnik sam adresira na prijevoznika, policiju ili hotel. Prijevoz posebne prtljage (kao što je bicikl, daska za surfanje, oprema za golf, glazbeni instrumenti i sl.) putnik mora najaviti već pri prijavi te prijevozniku platiti u skladu s pravilima avionskog prijevoznika ako programom putovanja nije drugačije određeno. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga mogla nastati, putnik sam snosi.

Pri avionskom prijevozu putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene težine (prema odredbama pojedinog prijevoznika), a svaki dodatni kilogram doplaćuje sam na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema odredbama avionskog prijevoznika. Dozvoljena težina prtljage koja se prijavljuje na let na ugovorenom putovanju napisana je u obavijesti prije putovanja. Svaki dodatni kilogram se doplaćuje. I dozvoljena težina/dimenzija osobne ručne prtljage koju se nosi u avion može biti različita o čemu se putnike obavještava obaviješću najkasnije prije odlaska.

Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage.

XV. REKLAMACIJE

Putnik je dužan na licu mjesta obavijestiti predstavnika Oskar Travel o nepravilnostima kada do njih dođe. U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta (npr. nedostatno čista soba, oprema, položaj sobe i sl.), a putnik nije izvijestio o pogreškama odnosno nepravilnostima, smatra se da se je složio s takvom uslugom i time gubi pravo na kasnije reklamacije.

Putnik može uložiti reklamaciju pismenim putem u roku od dva mjeseca od dana kada je usluga neispravno izvršena, inače ih Oskar Travel sadržajno ne obrađuje. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zbog toga mora reklamaciji priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju na osnovi kojeg putnik ostvaruje svoj zahtjev.

Oskar Travel dužan je u roku od 15 dana od primitka reklamacije na nju pismeno odgovoriti. Ako je riječ o jednostavnom nedostatku i pogreška nije sporna (odnosno ako putnik nije priložio sve potrebne dokumente u roku potrebnom za njihovo pribavljanje) Oskar Travel dužna je po primitku potpunog reklamacijskog zahtjeva istome udovoljiti. Ako pogreška nije jednostavna, Oskar Travel dužna je istražiti sve okolnosti koji su do nje dovele. Dok Oskar Travel ne odluči o pritužbi, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudskih ustanova ili davanja informacija javnim glasilima.

Visina je odštete, u slučaju da krivnjom Oskar Travel nije izveden program ili neke usluge, ograničena visinom uplaćenog putovanja odnosno visinom realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ova odredba ne vrijedi u slučaju kada Oskar Travel ima pravo na otkaz aranžmana ili promjenu programa u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i zakona.

Neovisno o ovome Oskar Travel odgovara putniku za štetu koja mu je zbog neodgovarajućeg izvođenja aranžmana nastala na drugim njegovim dobrima i to prema općim pravilima o odštetnoj odgovornosti.

Bez obzira na uloženu reklamaciju putnik je dužan podmiriti svoje obveze prema računima izdanima za obavljenu uslugu u skladu s rasporedom plaćanja, a moguća se odšteta isplaćuje nakon završenog reklamacijskog postupka na osobni račun putnika.

XVI. UPOTREBA I ZAŠTITA PODATAKA

Oskar Travel sve dobivene podatke o putnicima čuva u skladu sa Zakonom. Smatra se da putnik prijavom za putovanje pristaje na upotrebu tih podatka i u svrhe statističke obrade te obavještavanja o ponudi. Ako putnik to ne želi, isto može izjaviti uz prijavu za putovanje odnosno pismeno izraziti bilo kada kasnije.

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju spora među strankama primjenjuje se nadležan sud u Samoboru.

 

Oskar Travel d.o.o.
Kranj, 1. rujan 2014.

 

 

Portal agencija-oskar.hr upotrebljava kolačiće kako bi analiza posjeta unaprijedila usluge u svrhu oglašavanja i istraživanja Interneta. Molim vas da ljubazno dozvolite da na vaše računalo učitamo kolačiće u tu svrhu. U slučaju da nastavite upotrebljavati našu web stranicu, mi ćemo to shvatiti kao pristanak. Vašu odluku uvijek možete ovdje promjeniti. ovde
Slažem se
Ne slažem se
Želim saznati još